Affald

Restaffald benyt venligst de sorte poser der kan fås ved henvendelse på Ejerforeningens kontor. Poserne skal lukkes med en knude og kan kastes i affaldsskakterne dog helst i afmærkede containere i skralderummet.

Øvrigt affald sorteres i containerne afmærket således:

Glas/plast/metal – dog ingen plastposer eller anden blød plast.

Papir/småt pap – ingen pizzabakker.

Pap – kun rent pap, ikke papir.

Miljøfarligt affald – SKAL placeres i skabet ophængt i skralderummet. Miljøfarligt affald er f.eks. el-pærer, batterier, tomme spraydåser samt emballage fra insekt- og plantegift.

Affald må ikke henstilles udenfor de dertil indrettede beholdere.

Det påhviler beboerne selv at fjerne emballage m.m., som ikke kan rummes i de opstillede containere.

Storskrald afhentes fredag i lige uger, affaldet skal være sorteret i klare poser efter vejledningen Sorteringsliste-storskrald Storskraldet skal stilles nærmest fortovskanten ved indgangspartiet torsdag aften.