Nyhedsbreve 2014

Efter hvert bestyrelsesmøde placeres herunder et kort uddrag de emner, der har været behandlet under mødet.


Nyhedsbrev november 2014

Beboere, der ønsker at få malet nye lister på de udvendige vinduer nu, skal selv stå for dette. Bestyrelsen vil indkøbe grundingsolie og stille sort maling til rådighed – henvendelse om dette kan ske til Leon Sønnichsen (lej. 307)

Altanprojektet forventes nu afsluttet i løbet af den kommende uge
.
Af hensyn til underboerne er det vigtigt, at man husker at rense afløbet under de udendørs altaner mindst én gang om året – ellers kan det give vandskade hos underboen.Udendørs belysning og udsugningen er omstillet til vintertid.

Aarhus, den 13. november 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev oktober 2014

Bestyrelsen vil gerne minde om, at al rygning på de indendørs fællesarealer er forbudt – herunder også i trappeskakten.

Opsætning af altaner vil efter de oplysninger, bestyrelsen har fået, blive påbegyndt den 22. oktober og forventes at vare maksimalt 3 uger. Opsætningen påbegyndes ”fra neden”

Der er nu – som det kan ses – sat låge i ind til haven på østsiden af huset. Lågen er lukket med hængelås, som bestyrelsen og gartneren har nøgle til.

Lamperne på væggen til nedkørslen til gården er nu skiftet tilbage til den oprindelige model.

Aarhus, den 9. oktober 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev september 2014

Der har i en periode været problemer med lugtgener fra affaldsrummet. Beboerne anmodes derfor om at være omhyggelige med, at alt affald anbringes i lukkede poser, og om at benytte de sorte affaldsposer, som bestyrelsen har udleveret. Mangler man poser, kan man henvende sig i kontortiden og få nogle flere.

Maling af de grønne yderdøre, der ikke er blevet udskiftet, vil blive påbegyndt i uge 37 eller 38. Tidsplan for arbejdet vil blive udsendt ca. 1 uge, før arbejdet påbegyndes.

På given foranledning kan det oplyses, at storskrald afhentes fredag morgen i lige uger. Storskrald må ikke anbringes foran bygningen før torsdag eftermiddag/aften.

Aarhus, den 3. september 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev august 2014

Opsætning af de ny altaner vil finde sted inden for de kommende måneder. Der vil i god tid blive udmeldt en tidsplan for arbejdet, som uundgåeligt vil give lidt gener for omkringboende.

Græsplænen vil først blive reetableret, når alle altaner er sat op.

Foranlediget af en konkret henvendelse skal bestyrelsen opfordre rygere, der ryger udendørs, om at tage hensyn til naboerne.

Bestyrelsen minder om, at gulvet i elevatorerne skal skiftes i morgen (den 15. august), og at der derfor kun vil være én elevator til rådighed, mens arbejdet står på.

Aarhus, den 14. august 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev juni 2014

Opsætning af de ny altaner vil finde sted inden for de kommende måneder. Der vil i god tid blive udmeldt en tidsplan for arbejdet, som uundgåeligt vil give lidt gener for omkringboende.

Græsplænen vil først blive reetableret, når alle altaner er sat op.

Foranlediget af en konkret henvendelse skal bestyrelsen opfordre rygere, der ryger udendørs, om at tage hensyn til naboerne.

Bestyrelsen minder om, at gulvet i elevatorerne skal skiftes i morgen (den 15. august), og at der derfor kun vil være én elevator til rådighed, mens arbejdet står på.

Aarhus, den 14. august 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev maj 2014

Den hidtidige formand for ejerforeningens bestyrelse har besluttet at træde ud af bestyrelsen på grund af for stort arbejdspres med andre opgaver. Anders Højgaard er derfor indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil gerne takke Peer for det meget store arbejde, han har lagt i ejerforeningens ve og vel gennem mange år, og beklager, at han ikke længere har tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Frank Nielsen som formand, Hanne Rasmussen som næstformand og Jørgen Albæk Jensen som sekretær.

Sommerfesten bliver – ved tilstrækkelig tilmelding – afholdt den 20. juni kl. 19.00
Se venligst særskilt opslag herom med mulighed for tilmelding.

Aarhus, den 22. maj 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev marts 2014

Som tidligere meddelt afholdes årets generalfor-samling den 23. april. Det betyder, at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på gene-ralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. april. Dagsorden til generalforsamlingen udsendes inden påske.

Bestyrelsen gør endnu engang opmærksom på, at der kun må anbringes cykler i de indendørs cykelrum, hvis disse er mærket med en gul dymo-strimmel. Andre cykler vil blive flyttet til det udendørs cykelskur.

Udsugningen vil blive justeret, således at der sker udsugning to timer både morgen og aften (6.30-8.30 og 17.00 -19.00).

Bestyrelsen vil forlænge kontrakterne med både rengøringsfirma og gartner.

Aarhus, den 29. marts 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev februar 2014

Der har i den senere tid været flere eksempler på, at beboere har boret mv. uden for de tidspunkter, hvor dette efter ordensreglerne er tilladt. Bestyrelsen vil derfor indskærpe, at disse regler skal overholdes, da det er stærkt generende for andre beboere, hvis der f.eks. bores en lørdag aften (som det skete sidste weekend).

Bestyrelsen har drøftet regnskab for 2013 og budget for 2014. Begge dele fremlægges på generalforsamlingen, som afholdes den 23. april.

De elastiske uger på altangangene skal udskiftes. Bestyrelsen har indhentet og accepteret tilbud på dette arbejde, som vil blive gennemført i løbet af foråret.

De udendørs bænke i gården og foran huset vil blive malet, når vejret tillader det.

Ajourførte ordensregler vil blive udsendt snarest til alle beboere

Aarhus, den 27. februar 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev januar 2014

Bestyrelsen vil en af de nærmeste weekender foretage kontrol af cyklerne i vores cykelkældre. HUSK at alle cykler i de 4 kælderrum skal være mærkede med gult dymo – og skal være i brugbar stand. I modsat fald vil cyklerne blive flyttet til det udendørs cykelskur.

Komfortrenoveringen med udskiftning af vinduer og isolering af vægpartierne forventes afsluttet ca. den 1. februar.

Der vil blive udarbejdet en opdateret udgave af vores ordensregler, som alle beboere og ejere vil modtage.

Bestyrelsen har besluttet, at gangene i kælderen ved pulterrummene vil blive rengjort 2 gange om året.

Aarhus, den 15. januar 2014
Venlig hilsen
Bestyrelsen