Nyhedsbreve 2015

Efter hvert bestyrelsesmøde placeres herunder et kort uddrag de emner, der har været behandlet under mødet.


Nyhedsbrev december 2015

Arbejdet med udskiftning af faldstammerne nærmer sig sin afslutning. Bestyrelsen har indhentet en udtalelse fra vores revisionsfirmas skatteafdeling om mulighederne for at benytte boligjobordningen – altså muligheden for at de enkelte ejere kan fratrække deres andel af udgifterne i indkomsten for 2015. Svaret fra skatteafdelingen er, at denne mulighed ikke består. Bestyrelsen vil derfor ikke gå videre med at få udspecificeret regningen fra Proline til de enkelte ejere.

Der er flere uafklarede og uafsluttede punkter i forhold til Proline, hvorfor den endelige betaling for projektet ikke er fastlagt endnu.

Det forventes, at Proline kommer i uge 1, 2016, og gennemgår (i visse tilfælde udbedrer) de gulvafløb, som er blevet strømpeforede. Det eksisterende kvalitetssikringsmateriale fra firmaet er ikke tilfredsstillende, hvorfor der også skal filmes en del steder.

Nærmere information følger, når endelig aftale med Proline foreligger.

Ved generalforsamlingen i februar vil der blive brug for mindst ét nyt bestyrelsesmedlem. Beboerne opfordres derfor til at overveje mulige emner til bestyrelsen – og herunder naturligvis også om man selv er interesseret i at stille op.

Bestyrelsen vil ønske alle glædelig jul og godt nytår!


Nyhedsbrev november 2015

Bestyrelsen har konstitueret sig med Hanne Rasmussen som formand og Jørgen Albæk Jensen som sekretær.

Alle henvendelser til bestyrelsen bedes ske gennem e-mail til bestyrelsen@boulevarden.dk eller på kontoret i åbningstiden om tirsdagen.

Opkrævning af de forøgede fællesudgifter, der blev vedtaget på generalforsamlingen i april, er ved en fejl endnu ikke sket, men vil finde sted 1. december sammen med udligning af saldoen for varmeregnskabet.

Affaldscontainerne under nedfaldsskakterne har en tendens til at blive overfyldte med lugtgener til følge. Beboerne opfordres derfor til så vidt muligt selv at tage skrald med ned i skralderummet.

Generalforsamlingen 2016 vil blive afholdt den 24. februar – reserver derfor allerede denne dato.


 Nyhedsbrev september 2015

Foranlediget af en konkret sag, skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at udlejning af en lejlighed altid skal godkendes af bestyrelsen. Det gælder også korttidsudlejning gennem f.eks. Airbnb, som principielt kan sammenlignes med hoteldrift – og som bestyrelsen derfor ikke er indstillet på at godkende.

Haven har i sidste uge fået den store efterårsgennemgang. Det er desuden aftalt, at gartneren skal ”renovere” rosenbedene.

Glasdøren på 1. sal vil blive repareret, når fald-stammeprojektet er afsluttet.

Beboere, der benytter garagen, opfordres til at lukke garageporten med deres brik, frem for at afvente den automatiske portlukning, således at porten står åben kortest muligt.


Nyhedsbrev august 2015

Bestyrelsen kan med glæde konstatere, at der er stor opbakning til sommerfesten den 21. august – der er i øjeblikket tilmeldt omkring 45 beboere, og skulle andre have glemt tilmelding, kan det stadig nås ved snarest at skrive sig på listen i kælderen eller ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Festen begynder kl. 18.00 – bestyrelsen sørger for velkomstdrink og snacks, mad og sødt til kaffen, mens beboerne selv skal medbringe øvrige drikkevarer (herunder kaffe) samt bestik, service mv.

Renoveringen af faldstammerne påbegyndes den 24. august – alle beboere er informeret individuelt.

Foreningens regnskab for de to første kvartaler af 2015 svarer i det store og hele til det budgetterede.


 

Nyhedsbrev juni 2015

Beboerne opfordres til at være opmærksomme på, hvem man lukker ind i ejendommen – en barnevogn er blevet stjålet fra en af altangangene.

På generalforsamlingen blev det foreslået at anskaffe et anlæg til blødgøring af vand. Bestyrelsen har nu undersøgt mulighederne for dette, men må desværre konstatere, at et sådant anlæg ikke er teknisk foreneligt med vores nuværende rørinstallationer.

Der ophænges snarest tilmeldingslister vedrørende sommerfesten den 21. august. Tilmeldingsfristen er den 1. august. Bestyrelsen håber, at mange beboere vil bakke op om arrangementet.

Bestyrelsen vil i øvrigt ønske alle beboere en god sommer!


 

Nyhedsbrev maj 2015

Referat fra generalforsamlingen i april vil blive lagt på hjemmesiden en af de nærmeste dage. I modsætning til tidligere vil referatet ikke blive udsendt.

Som de tidligere år er kontoret ikke åbent hver tirsdag i sommerperioden. Der vil komme særskilt opslag med åbningstider frem til august. Husk derfor at få anskaffet tilstrækkeligt med vaskekort mv.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at følge op på de emner, der blev drøftet på generalforsamlingen. Vi vil via Nyhedsbrevet orientere løbende om de beslutninger, der bliver truffet om de enkelte emner.


 

Nyhedsbrev april 2015

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Jan Sørensen som formand, Hanne Rasmussen som næstformand og Jørgen Albæk Jensen som sekretær.

Bestyrelsen vil forsøge at arrangere en sommerfest fredag den 21. august. Reserver derfor allerede nu dagen – nærmere information om tilmelding mv. kommer senere.

På parkeringsområdet på Marselis Boulevard har der hidtil ikke være parkering på området tættest på børnehaven (ved nedgangen til den ”rigtige” Marselis Boulevard). Dette område kan imidlertid nu benyttes til parkering for ejendommens beboere (med parkeringskort) – området vil senere blive opstribet til parkeringsbåse.

 


Nyhedsbrev marts 2015

Bestyrelsen har fået oplyst fra den ansvarlige for altanprojektet, at renovering af græsplænen på vest siden af huset vil blive gennemført i løbet af april måned.

Generalforsamlingen afholdes som tidligere oplyst i år den 20. april. Dagsorden og materiale til generalforsamlingen vil blive udsendt til ejerne inden påske.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på betonrenovering og fornyelse af belægning på altan-gangene. Inden der træffes afgørelse herom, vil bestyrelsen konsultere et byggerådgivningsfirma.

Vores hjemmeside er blevet opgraderet – og har derfor været lukket i en kort periode. Adressen er som hidtil www.boulevarden.dk.


Nyhedsbrev februar 2015

Bestyrelsen har sammen med vores revisor gennemgået regnskabet for 2014 og budgettet for 2015. Regnskabet for 2014 udviser et pænt overskud og vil blive gennemgået nærmere på generalforsamlingen. Budgettet for 2015 vil bl.a. indeholde de forventede udgifter til den planlagte renovering af faldstammerne.

I forbindelse med renovering af faldstammerne vil bestyrelsen lade et uafhængigt byggerådgivnings-firma gennemgå projektet, før der tages endelig stilling til det.

Der har i et par tilfælde været problemer med vandtrykket på de øverste etager. Pumperne er nu blevet efterset, og problemet skulle være løst.

Aarhus, den 5. februar 2015
Venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev januar 2015

Ejerforeningens generalforsamling afholdes i år den 20. april. Reserver derfor allerede dagen nu – materiale til generalforsamlingen udsendes i slutningen af marts.

Bestyrelsen vil endnu engang opfordre alle beboere til at respektere vores ordensregler vedrørende støj og affald. F.eks. skal papkasser slås sammen eller rives i stykker, før de kommes i affaldscontainerne, og de må ikke anbringes uden for containerne.

Bestyrelsen er tæt på at indgå en aftale om renovering af vores faldstammer – og renoveringen vil komme til at foregå i løbet af sommerperioden. Der vil blive orienteret skriftligt og på generalforsamlingen om projektet.

Aarhus, den 16. januar 2015
Venlig hilsen
Bestyrelsen